กระทรวงศึกษาธิการ จัดสัปดาห์สร้างสุข กศน. สร้างงาน-อาชีพ

กระทรวงศึกษาธิการ จัดสัปดาห์สร้างสุข กศน. สร้างงาน-อาชีพ

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานเปิดงาน “สัปดาห์ สร้างสุข กศน. สร้างงาน สร้างอาชีพ” เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ที่สนามหญ้าหน้าอาคารสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยมี นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศธ. นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และผู้บริหารระดับสูงของ ศธ.​เข้าร่วม ว่า เป้าหมายการบริหารงานของรัฐบาลและ ศธ. คือการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ยกระดับคุณภาพทางการศึกษา การเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต

มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน บูรณาการความร่วมมือของ ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชนในการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพ และการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา

ส่งผลให้ประชาชนซึ่งรวมถึงผู้สูงวัยมีทักษะอาชีพ มีรายได้ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นการสร้างรากฐานความมั่นคงที่แข็งแรงในระดับชุมชน และส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับบทบาทของกศน. ในการดูแลการศึกษาในทุกช่วงวัย จัดการเรียนการสอนให้ทุกช่วงชั้น ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย จัดการศึกษาและกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชน

น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อว่า นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้เรียนในทุกช่วงวัยแล้ว ยังเป็นการติดอาวุธทักษะฝีมือ และความสามารถ รวมถึงทักษะการดำเนินชีวิตเพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้ชาว กศน.สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประกอบวิชาชีพ สร้างรายได้ และสร้างความสุขให้กับตนเองและคนในครอบครัว ซึ่งมีนักศึกษา กศน.ได้นำทักษะ ความรู้ที่ได้รับไปประกอบวิชาชีพ และประสบความสำเร็จเป็นจำนวนมากทั่วประเทศ

กระทรวงศึกษาธิการ จัดสัปดาห์สร้างสุข กศน. สร้างงาน-อาชีพ

“สำหรับการจัดงานสัปดาห์สร้างสุข กศน. สร้างงาน สร้างอาชีพ ในครั้งนี้เป็นการนำสิ่งดี ของ กศน.มาส่งมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับนักศึกษาและประชาชน รวมทั้งเปิดอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพโดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีการจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์มาตรฐานในราคาพิเศษ ซึ่งมีการขยายรูปแบบการจัดงานกระจายทุกพื้นที่ของ กศน. ทั่วประเทศ และเพื่อเป็นการส่งมอบรอยยิ้ม ความสุข และเป็นของขวัญให้กับคนไทยทั้งประเทศ” น.ส.ตรีนุช กล่าว

นายอรรถพล กล่าวว่า ศธ.ได้กำหนดแนวนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมมอบของขวัญส่งท้ายปี เพื่อคืนความสุขให้แก่ประชาชน เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติให้เป็นคนดี เก่ง มีคุณภาพ ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมพื้นถิ่นให้แก่คนรุ่นใหม่ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน รวมถึงการสร้างเส้นทางอาชีพให้แก่ประชาชนเพื่อการมีงานทำ

ดังนั้น ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) โดยสำนักงาน กศน. จึงได้กำหนดให้จัดงานสัปดาห์สร้างสุข กศน. สร้างงาน สร้างอาชีพ ขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 23 ธันวาคม เพื่อใช้โอกาสนี้มอบความสุขให้กับประชาชน โดยให้บริการฝึกอาชีพฟรี และประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกอาชีพตลอดจนประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน. ให้แก่สาธารณชนได้รู้จัก รวมถึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าเพื่อเป็นของขวัญที่เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้เรียน กศน. นำไปสู่การสร้างรายได้ ให้ผู้เรียน เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างสุขให้ประชาชนต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ spathfluorminerals.com

แทงบอล

Releated