พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิด”พิพิธภัณฑ์กายวิภาคทางสัตวแพทย์”

เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิดห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (Veterinary Anatomy and Pathology Museum) โดยมีรองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดี กล่าวรายงาน

ห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ แต่เดิมเป็นเพียงห้องที่ใช้สำหรับเก็บรักษาตัวอย่างทางกายวิภาคและมีการจัดแสดงเฉพาะโครงกระดูกสัตว์ชนิดต่างๆ ที่ได้รับการบริจาคจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงเจ้าของสัตว์เลี้ยง ที่อยู่ภายใต้การดูแลของคณาจารย์ สาขาพรีคลินิกทางสัตวแพทย์ ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งสาขานี้เมื่อปี พ.ศ. 2546

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำพิพิธภัณฑ์ในครั้งนั้น คือเพื่อต้องการให้มีแหล่งเรียนรู้สำหรับกับนักศึกษาสัตวแพทย์ เนื่องจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นได้ไม่นาน ทั้งยังขาดตัวอย่างที่ใช้ด้านการเรียนการสอนในวิชากายวิภาคศาสตร์อยู่มาก ต่อมาเมื่อมีจำนวนตัวอย่างเพิ่มมากขึ้น จึงเริ่มนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในงานวิจัยและงานบริการวิชาการอื่น ๆ

รวมทั้งได้เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชม ได้แก่ นักเรียน นักศึกษาไทยและต่างชาติ รวมถึงแขกจากต่างชาติ และมีการนำตัวอย่างไปจัดแสดงในนิทรรศการต่าง ๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน บุคคลทั่วไป

ห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

ด้วยจำนวนตัวอย่างที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้พื้นที่เดิมมีความคับแคบ ไม่เพียงพอต่อการเก็บตัวอย่างทางกายวิภาคที่มีอยู่ได้ทั้งหมด ประกอบกับบริเวณที่เก็บรักษาเป็นพื้นที่ห้องปฏิบัติการที่ใช้เพื่อการเรียนการสอนเป็นหลัก ทำให้ต้องเคลื่อนย้ายตัวอย่างเสมอ และหากมีการเรียนการสอนก็จะไม่สามารถเปิดให้เข้าชมได้

ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2560 ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข จึงมีโครงการปรับปรุงห้องจัดแสดงใหม่ภายใต้ชื่อ “พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์” เพื่อใช้สำหรับจัดแสดงตัวอย่างทางกายวิภาคและพยาธิวิทยาให้มีความสวยงาม เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

โดยการปรับปรุงห้องพิพิธภัณฑ์ครั้งนี้ ส่วนหนึ่งได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากบุคลากรและนักศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกส่วนหนึ่งมาจากการร่วมบริจาคของบุคคลทั่วไป และการจัดกิจกรรมการกุศล เช่น โยคะการกุศล เพื่อดำเนินการปรับปรุง พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ ให้เสร็จสมบูรณ์

พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์จัดแสดงโครงกระดูกและอวัยวะของสัตว์ชนิดต่าง ๆ โดยมีทั้งสัตว์ในประเทศไทยและสัตว์จากต่างประเทศ เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ spathfluorminerals.com

Releated