วธ.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ททท. และหอการค้าไทย

วธ.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ททท. และหอการค้าไทย

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาสินค้าด้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

โดยมี ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัด วธ. นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ที่ห้อง Gallery 5 ชั้น 1 หอศิลป์แห่งชาติ วธ.

รมว.วธ. กล่าวว่า การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เครื่องมือ และส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ เพิ่มศักยภาพของชุมชนและผู้ประกอบการ เกิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ นำเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

เพิ่มอัตลักษณ์และมูลค่าของสินค้า และบริการ ในเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและนานาชาติมากขึ้น

มุ่งขับเคลื่อนด้วย Happy Model (โมเดลอารมณ์ดี มีความสุข) โดยใช้ TAGTHAi เป็น Digital Platform ที่เป็น One Stop Service สำหรับรวบรวมข้อมูลและเป็นช่องทางการขายสินค้าและบริการ นำ Content จาก TAGTHAi ไปต่อยอดและสร้างประโยชน์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้เกิดการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในรูปแบบเส้นทางท่องเที่ยว

วธ.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ททท. และหอการค้าไทย

รวมถึงสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอาหาร การส่งผ่านวัฒนธรรมการกิน อาทิ Farming System, Story of Food, Creative Industries, Sustainable Tourism นำศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมของไทยสอดแทรกในสื่อต่างๆ อาทิ ภาพยนตร์ แอนิเมชั่น ละคร เกม โฆษณา ส่งเสริมเครือข่ายผู้ประกอบการ ปรับปรุงและพัฒนาการยกระดับเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

อีกทั้งจะร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รณรงค์อย่างสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน รวมถึงภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมทั่วประเทศต่อไป

นายอิทธิพล กล่าวต่อไปว่า นับเป็นโครงการนำร่องที่สามารถตอบโจทย์ได้ทุกมิติ และยังเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆ นำไปต่อยอดและใช้ได้ทั่วประเทศ พร้อมเตรียมรับรองนักท่องเที่ยวและนักช้อปจากทั่วทุกมุมโลก สร้างรายได้แก่ชุมชน ยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับโลก ที่มีศักยภาพและความพร้อมในทุกๆ ด้าน อย่างแท้จริง

โดยจะเริ่มนำร่องใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ภาคกลางที่ จ.สมุทรปราการ ภาคเหนือ จ.ลำปาง ภาคใต้ จ.ปัตตานี และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ จ.

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ spathfluorminerals.com

UFA Slot

Releated